ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana osobních údajů


Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).

 1. Správce osobních údajů
  Nadace Charty 77, IČ: 00417904, se sídlem Melantrichova 504/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech (dále jen „správce“).
 2. Rozsah zpracování osobních údajů
  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 3. Zdroje osobních údajů
  • subjekty údajů
  • firemní dárci (zaměstnanecké sbírky)
 4. Kategorie osobních údajů
  Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu
  Údaje nezbytné pro vyhodnocení žádosti o nadační příspěvek: zdravotní stav, výše příjmů, výše sociálních dávek, výše invalidního důchodu, příjmy a náklady společné domácnosti
  Údaje umožňující kontakt se subjektem údajů: kontaktní adresa, telefonní číslo, e–mailová adresa
 5. Kategorie subjektů údajů
  • zaměstnanci a spolupracovníci
  • žadatelé o nadační příspěvek
  • dárci
  • přispěvatelé Národní kroniky
  • účastníci projektů Senzační Senioři a ambasadoři klubů
 6. Kategorie příjemců osobních údajů
  • zaměstnanci Nadace a další osoby podílející se na její činnosti
  • členové rad projektů
  • zpracovatelé osobních údajů
 7. Účely zpracování osobních údajů
  • personální a mzdová agenda
  • zařazení do databáze žádostí o nadační příspěvek
  • vyřízení žádostí o nadační příspěvek
  • komunikace s žadateli
  • marketingové účely
 8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 
  Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 9. Doba, po kterou budou zpracovávané údaje uloženy
  Délka doby, na kterou subjektem údajů udělován souhlas se zpracováním osobních údajů a po kterou budou zpracovávané údaje uloženy, je uvedena v příslušném písemném souhlasu subjektu údajů, přičemž jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucí ze závazkových nebo jiných vztahů či z příslušných právních předpisů.
 10. Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 Nařízení může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat osobní údaje pouze v těchto případech:
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
  • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
 11. Práva subjektů údajů
  V souladu se čl. 12 Nařízení správce tímto informuje subjekt údajů o jeho právech, která souvisí se zpracování osobních údajů. Konkrétně subjektu údajů náleží:
  • právo podat stížnost k dozorovému orgánu dle čl. 13 Nařízení
  • právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení
  • právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů dle čl. 16 až 19 Nařízení
  • právo přenositelnosti údajů dle čl. 20 Nařízení
  • právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34 Nařízení
 12. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (pověřený pracovník správce)
  Pro přístup ke svým osobním údajům, pro odvolání svého souhlasu s jejich zpracováním nebo pro jakýkoliv jiný úkon spojený se zpracováním osobních údajů může subjekt kontaktovat pracovníka správce – pověřence pro ochranu osobních údajů správce: Ing. Gabrielu Švagrovou, tel.: 224 214 452 a  e-mail: gabriela.svagrova@bariery.cz.

Adresné zásilky Konta Bariéry

Milí dárci,  ZDE můžete nahlížet a upravovat své údaje, na základě kterých vám zasíláme korespondenci.  Děkujeme, že pomáháte spolu s námi,  Konto Bariéry.
Jdu na to