Menu
Hlavní stránka / Projekty / Konto Bariéry / Potřebuji pomoci

Potřebuji pomoci

Pro koho je projekt určen?

 • Pro občany ČR se zdravotním postižením, případně s jiným handicapem, který je znerovnoprávňuje ve společnosti.
 • Pro neziskové organizace (činné nejméně 2 roky), které: 
 1. sdružují, integrují, pečují o občany se zdravotním postižením;
 2. zajišťují azylovou pomoc;
 3. provozují Domy na půli cesty;
 4. zajišťují chráněné a podporované bydlení;
 5. zajišťují osobní asistenci a respitní péči;

Na co přispíváme?


Jak požádat o poskytnutí příspěvku

(věnujte prosím pozornost nové verzi čestného prohlášení o výši přijmu a souhlasu se zpracováním osobních údajů)

Písemnou žádostí
 
1. pro jednotlivce:  
 • konkrétní žádost (předmět a zdůvodnění žádosti, popis současné rodinné situace, popis sociální a finanční situace);
 • čestné prohlášení o výši příjmů (ke stažení);
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení);
 • podrobný rozpočet nákladů na předmět žádosti se sdělením výše úhrady zdravotní pojišťovny (pokud přispívá) - u kompenzačních/rehabilitačních pomůcek uveďte prosím v rozpočtu zvlášť základní cenu pomůcky a cenu příslušenství popřípadě vyjádření úřadu práce o příspěvku (kladné i záporné);
 • fotokopie občanského průkazu;
 • pokud žádá opatrovník, je třeba doložit soudní rozhodnutí o opatrovnictví;
 • fotokopie průkazu ZTP/P; ZTP;
 • aktuální lékařská zpráva, doporučení lékaře k pořízení pomůcky (u elektrických vozíků doporučení o způsobilosti ovládat pomůcku) či doporučení jiného subjektu (stacionář, speciální pedagogické centrum...);
 • pokud je to možné, přiložte prosím obrázek pomůcky, na kterou žádáte, např. list z katalogu u tabletů prosím doložit doporučení psychologa o vhodnosti používání pomůcky vzhledem k handicapu a schopnosti ovládání, při posuzování žádosti Rada bude také zohledňovat cenu pomůcky. Pozor, na tuto pomůcku přispíváme pouze u školou povinných!
 
2. pro organizace:
 • konkrétní žádost s rozpočtem, nejlépe s přiloženým doporučením některého z klientů využívajících služeb organizace;
 • doba fungování, popis činnosti, počet klientů, způsob financování (doplnit dokladem o registraci či jiným dokladem o vzniku organizace), nebo i další dokumenty, které lze s nadací konzultovat);
 • v případě bezbariérových úprav dotazník pro bezbariérovou úpravu Konta Bariéry a ČVUT.


Důležité

Finanční příspěvky neposkytujeme na krytí režijních nákladů organizací a na krytí stavebních nákladů, pokud nemají charakter bezbariérových úprav, dále na osobní automobily pro jednotlivce (přispíváme pouze na jejich speciální úpravy).
Finanční příspěvky neposkytujeme zpětně, ale proti fakturám, které do výše daru uhradí naše nadace.
Peníze nepřevádíme na účty organizací ani jednotlivců.
Po přiznání příspěvku vystavíme darovací smlouvu a zašleme žadateli k podpisu. Jednu kopii smlouvy požadujeme zaslat zpět s ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝM PODPISEM.


Osobní asistence

Podporujeme především osobní asistenci, která pomáhá dospělým při nejrůznějších aktivitách, jimiž se plně zařazují do práce a do života vůbec. Podporujeme osobní asistenci u dětí od posledního ročníku mateřské školy.  
Naše pomoc se nevztahuje na asistenci pedagogickou.
 
Co je potřeba k přijetí žádosti o finanční příspěvek na osobní asistenci:
 1. vlastní žádost s uvedením účelu, rozsahu (kolik hodin denně, cena za hodinu, celková měsíční úhrada), kdo je poskytovatelem osobní asistence (organizace /jednotlivec) a popisem rodinné situace,
 2. aktualizované čestné prohlášení o výši příjmů (ke stažení),
 3. souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení),
 4. fotokopie občanského průkazu,
 5. fotokopie průkazu ZTP/P; ZTP,
 6. žádá-li opatrovník, doloží soudní rozhodnutí o opatrovnictví a svůj OP
 7. smlouva o poskytnutí osobní asistence *),
 8. aktuální lékařská zpráva, doporučení lékaře či doporučení jiného subjektu (především speciálního pedagogického centra.)
*) Máte-li jako osobního asistenta soukromou osobu (studenta apod.), který nevystavuje fakturu, předkládáme návrh dokumentů, které můžete využít jako vzor návrh smlouvy o poskytnutí osobní asistence (ke stažení).

Navíc je třeba přiložit tyto dokumenty:
 • souhlas se zpracováním osobních údajů asistenta (ke stažení),
 • fotokopie občanského průkazu asistenta,
 • doklad o vlastnictví bankovního účtu asistenta (např. kopie smlouvy s bankou),
 • doklad o vyúčtování příspěvku (ke stažení) - dokládá se až k vyúčtování schváleného příspěvku.
   

Bezbariérové úpravy

Poskytujeme finanční příspěvky na odstraňování architektonických bariér ve veřejných budovách, penzionech, stacionářích, domovech pro seniory, na sportovištích a ve školách všech typů. Přispívá také zdravotně postiženým občanům, kteří odstraňují bariéry ve svých bydlištích. Pro žadatele z řad organizací je povinné stanovisko bezbariérové poradny Konta Bariéry a ČVUT. Dobrovolně mohou konzultovat i jednotlivci.

Bezbariérová poradna Konta Bariéry a ČVUT - její stanovisko je povinné pro žadatele/organizace. Dobrovolně mohou konzultovat i jednotlivci. (dagmar.babkova@bariery.cz
Ve spolupráci s ČVUT: 
Desatero kritérií pro bezbariérové úpravy prostoru a staveb
Dotazník k žádosti o finanční příspěvek na bezbariérové úpravy

Zasedání Rady Konta Bariéry 
Rada Konta Bariéry zasedá jednou měsíčně a posuzuje všechny došlé žádosti. 

Příští zasedání Rady Konta Bariéry: 
Středa 23. ledna 2019  
Uzávěrka pro žádosti: 
Středa 9. ledna 2019   
Žádosti včetně všech požadovaných příloh, které budou odeslány po termínu uzávěrky, budou posuzovány až na následujícím zasedání rady Konta Bariéry.

Proto zasílejte všechny žádosti kompletní.
http://www.helpnet.cz/

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun