Menu
Hlavní stránka / Projekty / Ceny / Cena Josefa Vavrouška

Cena Josefa Vavrouška

Cenu Josefa Vavrouška uděluje Nadace Partnerství, za významnou práci v oblasti ekologie a životního prostředí.

Cena Josefa Vavrouška byla zřízena Nadací Charty 77 v roce 1996 na počest předního českého ekologa, který tragicky zahynul v roce 1995. Cílem je ukázat na pozitivních příkladech, jak významnou roli může sehrát jednotlivec při ochraně životního prostředí či naplňování konceptu udržitelného rozvoje.

Laureáti ceny Josefa Vavrouška 

Rok 

Laureát

Oceněný počin

1996

Mikuláš Huba a Erazim Kohák

První udělení ceny směřovalo záměrně do obou republik bývalé Československé federace v souladu s odkazem Josefa Vavrouška i s poznatkem, že ekologie nezná hranic.

1997

Eliška Nováková

Nestorka české ekologie je jedním z mála současných ekologů, kteří mají skutečně vavrouškovsky široký záběr nejen ve formálním vzdělání ( je doktorka přírodních věd a zároveň respektovaným lesnickým odborníkem), zabývá se krajinnou i aplikovanou ekologií v nejširším záběru, ale např. i etologií hmyzu, lovné zvěře a drobných živočichů. Na rozdíl od mnoha teoretických vědců nevynechala jedinou příležitost, kdy by vehementní podpora její drobné osobnosti dámy české vědy mohla pomoci prosazení správného záměru.

1998

Hana Librová

Získala ocenění za dlouhodobé zkoumání hodnotových předpokladů, které vedou k harmonickému soužití člověka s přírodou a k plnohodnotné lidské existenci, jež by nebyla žita na úkor přírody. Vrcholem tohoto úsilí bylo založení katedry a oboru Humanitní environmentalistika , v nichž Hana Librová šťastně propojila přírodovědnou a společenskovědní odbornost ve své pedagogické i praktické, zejména osvětové činnosti.

1999

Igor Míchal

za odborně fundované a lidsky statečné celoživotní prosazování odpovědnějšího vztahu člověka k přírodě.

2000

L´ubica Trubíniová a Aleš Máchal

Po zvážení Vavrouškova odkazu v širokém slova smyslu se porota rozhodla podruhé cenu opět symbolicky rozdělit mezi slovenského a českého laureáta. Porota je přesvědčena, že oba kandidáti dobře naplňují vavrouškovskou tradici na Slovensku i v českých zemích a posilují jejich přátelské vztahy nejen v oblasti životního prostředí.

2001

Jan Jeník

Letos byla cena udělena exaktnímu vědci, univerzitnímu profesorovi. Jan Jeník publikoval řadu vědeckých prací v oboru krajinné ekologie a popularizoval otázky ekologie, zvláště pak v oboru ekosystémů. Systémový a ekosystémový přístup v řešení palčivých otázek životního prostředí je cesta, po které musí jít naše snaha o trvale udržitelný život.

2002

Ivan Rynda

za dlouholetou práci při formulování, prosazování a propagaci udržitelného rozvoje v České republice. Porota oceňuje přínos Ivana Ryndy v oblasti výuky a výchovy k udržitelnému rozvoji, zejména pak založení studijního oboru Sociální ekologie a katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

2003

Svatomír Mlčoch

za dlouhodobý a systematický přínos k rozvoji českého práva životního prostředí a za iniciaci a spoluzakladatelství Třeboňského inovačního centra zaměřeného na výjoj technologií a pro udržitelný rozvoj.

2004

Bohuslav Blažek
(in memoriam)

za celoživotní úsilí o řešení aktuálních společenských a environmentálních otázek, aktivní prosazování principů trvale udržitelného rozvoje, inovativní přístup při prosazování participace občanů na správě věcí veřejných a významný přínos k jejich zprostředkování širší veřejnosti

Hana a Jiří Kulichovi

za cílevědomé a důsledné prosazování vzdělávání k udržitelnému rozvoji do pedagogické praxe na místní, regionální i celostátní úrovni, jakož i za vzácný soulad dlouholetého odborně a pedagogicky podloženého a současně lidsky cenného působení v environmentální výchově

2005

Jan Bouchal
(in memoriam)

za aktivní a cílevědomé prosazování principů udržitelné dopravy a zejména pak bezpečných podmínek pro cyklisty, za výrazné přispění k rozvoji občanských iniciativ, předcházení korupci a střetu zájmů ve veřejné politice, jakož i za poctivou novinářskou práci zaměřenou na otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje

Yvonna Gaillyová

za výjimečné přispění k rozvoji ekologického poradenství v České republice a aktivní propagaci principů udržitelného rozvoje a udržitelné spotřeby v každodenním životě, jakož i jejich uvádění do praxe pomocí modelových projektů

2006

Karel Hudec

za osobní angažovanost v jihomoravské ochraně přírody, za stavění mostů mezi různými profesemi ve prospěch životního prostředí, za osvětovou činnost v médiích a za výrazný podíl na ekologické výchově mladé generace

Pavel Franc

za obětavé prosazování práva, za popularizaci kauz občanů stojících proti úřadům či velkým společnostem, za osobní podíl na Deklaraci porozumění, která byla jako první v ČR přijata ještě před zahájením stavby továrny Hyundai v Nošovicích

2007

Miroslav Janík 

za ochranu přírody v Bílých Karpatech a stmelování různých zájmových skupin pro ochranu přírodních a kulturních hodnot Valašska. Je iniciátorem vzniku ZO ČSOP Kosenka, která je všeobecně uznávanou organizací na Valašsku. Porota ocenila především jeho celoživotní přístup k ochraně přírody; otevřenost a ochotu naslouchat názorům jiných a nalézat nejpřijatelnější řešení problémů spojených s ochranou přírody, krajiny a šetrného místního rozvoje

Ivan Dejmal

za za svůj celoživotní přínos k ochraně životního prostředí. Byl aktivním příslušníkem protikomunistické opozice a posléze jedním z prvních ministrů životního prostředí. Intenzivně se v ochraně životního prostředí angažoval i po skončení své vládní mise. Spolu s Josefem Vavrouškem založil Společnost pro trvale udržitelný život

2008

Miroslava Knotková

za uskutečnění desítek komunálních projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie v obcích a úspory energie ve veřejných budovách

Antonín Buček

za vytrvalou činnost v praktické ochraně přírody a krajiny, osvětovou činnost a zásluhy na obnově tradice pozemkových spolků a role neziskových organizací v ochraně přírody. Oceněn byl také za propracování teoretických základů územní ochrany přírody.

2009

Adri van Westerop (in memoriam), Raymond Aendekerk
a Vladimír Buřt

za dlouholetou, neúnavnou, motivující a inspirující spolupráci a podporu projektů na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice.
za důslednou obhajobu udržitelného rozvoje obcí a regionů proti privátním zájmům těžebních firem na těžbě uhlí spojené s likvidaci obcí a krajiny.

2010

Martin Říha

za prosazování principů udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí v oblasti územního rozvoje 

2011

Martin Bursík
Pavel Šremer

za formulování a obhajování moderní politiky ochrany životního prostředí, prosazování energetických úspor a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice
za celoživotní práci v ochraně přírody a krajiny prosazování principů udržitelného rozvoje

2012

Ivana a Jan Jongepierovi

za přínos v teoretickém a zejména praktickém managementu lučních ekosystémů s vysokou biodiverzitou a za mimořádnou a dlouhodobou popularizační práci v oblasti ekologické výchovy na území Bílých Karpat a v rámci celé České republiky

Od roku 2013 je Cena Josefa Vavrouška udělována Nadací Partnerství.
 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun