Menu
Hlavní stránka / Projekty / Konto Bariéry / Nadační investiční fond
Rok 2013
VÝSLEDKY
Do výběrového řízení se mohly přihlásit registrovaní poskytovatelé služeb rané péče. Nadace při výběru přihlížela k tomu, v jakém rozsahu byly poskytovateli služby kráceny dotace (%) z krajského úřadu, a to v uplynulých dvou letech. Zároveň zohlednila počet žádostí o službu rané péče, které poskytovatel nemůže uspokojit (uveďte prosím důvod).
Organizace, které postoupily do užšího výběru, nadace vyzvala k předložení dalších podkladů (podrobně zpracovaný rozpočet, doporučení dvou nezávislých garantů, kopie zakládací listiny a registrace poskytované sociální služby).
 

Rok 2012
Výsledky výběrovéhořízení na rozdělení výnosů nadačního jmění z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2011. Mohly se přihlásit nevládní neziskové organizace (např. obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, chráněné dílny, neziskové organizace zřizované obcemi, kraji a účelová zařízení církví), které přinášejí pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením (ZPO)Nadace přihlížela k tomu, jaký je počet pracovníků ZPO, které organizace zaměstnává, jakou pracovní náplň, kompetenci a dovednost tito pracovníci zvládají, jaký typ pracovních smluv zaměstnavatel využívá a také, zda zajišťuje poskytování dalších návazných aktivit a služeb.

Organizace, které postoupily do užšího výběru, nadace vyzvala k předložení dalších podkladů (podrobně zpracovaný rozpočet, doporučení dvou nezávislých garantů, kopie zakládací listiny a registrace poskytované sociální služby). 

Rok 2011
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry vyhlašuje výběrové řízení na rozdělení výnosů nadačního jmění z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2010. 
Do výběrového řízení se mohou přihlásit registrované organizace, zajišťující svým klientům služby v oblasti sociální péče. Výběrové řízení je určeno na poskytnutí podpory organizacím, jejichž dotace pro rok 2011 byly kráceny a byla tak ohrožena kontinuita v zajištění akreditovaných sociálních služeb. Konkrétně se jedná o poskytování osobní asistence, pečovatelské služby, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, provozování denních stacionářů a pod. podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
Nadace bude přihlížet k tomu, jaký je počet klientů, o které se organizace stará, jaký je rozsah poskytovaných služeb a jejich cena pro klienty, jak jsou zajištěny standardy kvality sociálních služeb. Posuzovat bude i to, zda organizace zajišťuje poskytování dalších návazných aktivit a služeb. 
Výběrové řízení je určeno nevládním neziskovým organizacím registrovaných jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, neziskové organizace zřizované obcemi a kraji a účelová zařízení církví.


výsledky

Obecné informace
Na základě smlouvy s Fondem národního majetku rozdělí Nadace Charty 77 z prostředků NIF vždy do konce následujícího roku dosažené výnosy z prostředků, získaných z NIF organizacím, poskytujícím pomoc a služby obyvatelům České republiky v oblasti sociální a humanitární. Cílem je podpora organizací, působících v oblasti sociální a humanitární s prokazatelnými výsledky dosavadní činnosti.
Způsob a forma zveřejnění výběrového řízení:
Výběrové řízení je vypsáno jako otevřené vždy v prvním čtvrtletí každého kalendářního roku. Při vyhlášení uvede nadace základní podmínky, které musí jeho účastník splňovat, aby se mohl do řízení přihlásit. Přednost mají projekty přinášející nové přístupy a řešení, naopak běžné provozní náklady nejsou z výnosu NIF hrazeny. V omezené míře, pouze při specielně vyhlášeném zadání výběrového řízení, lze poskytnout nadační příspěvky na investice. V takovém případě je nutné doložit majetkoprávní vztahy organizace k objektu, v němž se projekt uskutečňuje a záruku vícezdrojového financování. Nezbytnou součástí žádosti je vyjádření představitelů obce,i kraje, či dalších nezpochybnitelných garantů k potřebnosti a zabezpečení realizace projekt. Tematické zaměření se každoročně mění.
Nadace poskytuje příspěvky občanským sdružením, účelovým zařízením církví, obecně prospěšným společnostem, školám a obcím na projekty, jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli nadace.

Zveřejnění zajišťují:
 • internetové stránky nadace - www.kontobariery.cz
 • dva celostátní deníky
 • odborné časopisy

Hlavní kritéria hodnocení:
 • Kvalita předkládaného projektu
 • Dosavadní činnost organizace
 • Odborné i finanční zázemí pro uskutečnění projektu
 • Přínos pro danou oblast, region, začlenění do regionálního rozvoje

O přidělení nadačních příspěvků rozhoduje Rada Konta Bariéry ve dvoukolovém hodnocení nejpozději do konce května. O výsledcích jednání je každý účastník písemně informován do konce června. Se žadateli, kteří získají nadační podporu, je podepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, která zajistí efektivní a hospodárné využití poskytnutých finančních prostředků a která respektuje požadavky stanovené Fondem národního majetku. Smlouva ošetřuje přesné určení konečného příjemce nadačního příspěvku a omezuje možnost jakéhokoliv dalšího přerozdělování. Pokud nejsou dodržena základní ustanovení, může Nadace od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení nadačního příspěvku.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více