Menu
Hlavní stránka / Projekty / Firemní fondy / Fond Globus / Obdarované organizace
 
SEZNAM ORGANIZACÍ, KTERÉ „AUTO BEZ BARIÉR“ ZÍSKALY:
Sportem proti bariérám

Nezisková organizace Sportem proti bariérám provozuje celkem tři chráněné dílny, poskytuje chráněné bydlení – nově v Domečku plném koleček -  a dětem, dospělým i seniorům z Novopacka poskytuje osobní asistenci. Hlavní aktivitou této neziskové organizace jsou sportovní a volnočasové aktivity jako fyzická i sociální rehabilitace pro lidi s postižením.    


1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o.s.  se zabývá sociálními, kulturními a sportovními aktivitami pro osoby se zdravotním i kombinovaným postižením. Vzniklo v roce 1993 v blízkosti areálu bývalé Lannovy loděnice v Českých Budějovicích ve spolupráci s Červeným křížem. Zakladatel a nynější ředitel centra, pan Jiří Smékal, dlouholetý vrcholový sportovec a trenér, předává své sportovní zkušenosti mladým lidem s handicapem. Centrum má bezbariérovou tělocvičnu a halu pro každodenní pohybové aktivity na všech úrovních – rekreační, rehabilitační, kondiční a vrcholové. Zájemcům o sport se zde nabízí vhodné podmínky pro provozování paralympijských a olympijských sportů. Centrum dále nabízí sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.


Občanské sdružení Okna založili v roce 2003 odborníci, rodiče, nadšenci a dobrovolníci jako odpověď na potřeby rodin pečujících o děti s handicapem. Zabývali se integrací, popřípadě inkluzí dětí s postižením do škol a do společnosti. V roce 2005 dostalo sdružení darem dům od města Jindřichův Hradec. Stavební firmy, dobrovolníci, zaměstnanci, rodiče i přátelé Oken se podíleli v letech 2006 – 2011 na řadě oprav, díky kterým se podařilo otevřít chráněnou dílnu pro lidi s těžkým handicapem a sociálně terapeutickou dílnu „Okénko“. V únoru 2010 se přidalo chráněné bydlení, které může sloužit až 12 lidem s handicapem. Sdružení též provozuje prodejní galerii „Okénko“ v Růžové ulici v Domě sv. Floriána, v níž jsou v prodeji i výrobky i z dalších organizací: z Domova sv. Anežky z Týna nad Vltavou, Rolničky ze Soběslavi nebo chráněné dílny z Borovan.

Sdružení Daneta

Sdružení Daneta, které má v současné době 120 členů, vzniklo 24. 3. 1993 a poskytuje svoje služby zdravotně postiženým občanům. Činnost sdružení se zaměřuje na zdravotně postižené děti s kombinovanými vadami, tzn. děti s mentálním postižením, k němuž se druží další tělesné, smyslové a jiné zdravotní poruchy. Služby sdružení však stejně aktivně využívá řada podobně postižených dospělých i seniorů. Celkový počet klientů dosahuje cca 120 osob ve věku od tří let až po seniory bez omezení horní hranice věku.
Sdružení je také zaměstnavatelem osob se zdravotním znevýhodněním. Naše dílna dává příležitost k zaměstnání těmto lidem v těžkých podmínkách současného trhu práce a umožňuje jim lepší a důstojnější život. V současné době na chráněných pracovních místech zaměstnáváme 44 zdravotně postižených. Zájemci zde mohou najít uplatnění od práce manuální až po vedoucí funkci, přičemž vycházíme z individuálních možností a schopností znevýhodněného jedince. V chráněné dílně také absolvují praxi studenti učiliště Danety a po ukončení studia zde mohou najít uplatnění a získat zde vhodné pracovní místo.

V Domově pro seniory poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V našem Domově podporujeme seniory v tom, aby vedli důstojný, příjemný a podle jejich přání a možností i aktivní život, který již nemohou trávit ve svém domácím prostředí. Kromě zajištění základních potřeb - jako je jídlo, ubytování, čisté prostředí, lékařské a ošetřovatelské služby - se snažíme, aby místo, kde naši obyvatelé žijí bylo vlídné, příjemné a co nejvíce se podobalo opravdovému domovu. Nabízíme mnoho skupinových i individuálních aktivit v Domově i mimo něj, do kterých mají všichni obyvatelé možnost se zapojit. Klientům je poskytována potřebná zdravotní, rehabilitační a sociální péče a zapojení do aktivit v rámci Domova i mimo něj. Snažíme se podporovat klienty v soběstačnosti a běžném způsobu života.
Komunitní domov pro dospělé s mentálním postižením již několik let nabízí chráněné bydlení a centrum denních služeb. Uživatelé chráněného bydlení jsou začleněni do běžného chodu domácnosti, podílejí se na uklízení, mytí nádobí, péči o květiny, vaření… Trénují tím samostatnost a soběstačnost. Zájemci se mohou učit také praní v pračce, věšení prádla nebo žehlení. Centrum denních služeb uplatňuje při svých aktivitách individuální přístup, který umožňuje každému zažít pocit vlastní potřebnosti. V tkalcovně-textilní dílně vyrábějí zájemci různé koberce, sedáky na židle, prostírání a tašky. Je možné si vybrat z různých technik od jednoduchých až k těm složitějším. V dřevodílně vyrábějí jednoduché ozdoby k Vánocům nebo Velikonocům, vyřezávané svícny či dlabané mísy. V keramické dílně mají široký a proměnlivý sortiment misek, hrnečků, talířů, konvic a dekoračních předmětů. Výrobky jsou pak ještě zdobeny rytím, vymýváním, leštěním, engobami a glazurami. 
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
Centrum poskytuje terénní službu osobní asistence lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení na území Karlovarského kraje tak, aby je podpořili v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a v jejich snaze žít ve svém domácím přirozeném prostředí. Nabízejí základní i odborné sociální poradenství a snaží se vyhledávat vhodné zaměstnání pro osoby zdravotně znevýhodněné. V případě zájmu zaměstnavatelů vytipují vhodné uchazeče z vlastní databáze. U většiny uchazečů provádí bilanční a pracovní diagnostiku za pomoci externích spolupracovníků. 

Domov sv. Anežky, o.p.s.
Posláním Domova sv. Anežky je podpora a pomoc lidem od 16 do 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku zdravotního postižení, začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život. Jde především o osoby s mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, s duševním onemocněním či o uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením. Domov sv. Anežky, o.p.s. poskytuje sociální služby a provozuje chráněné pracovní dílny a chráněná pracoviště. Chráněné dílny a pracoviště slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením. Keramická dílna nabízí k prodeji výrobky svých zaměstnanců, jako jsou hrnky, poháry, talíře, džbány, konvice či podšálky s originální a kvalitní povrchovou úpravou a možností přizpůsobení se požadavkům na propagační firemní keramiku s logem, požadovanými nápisy nebo obtisky. V truhlářské dílně zájemci vyrábějí výrobky z masivního dřeva i lamino desek jako je zahradní nábytek, interiérový a kancelářský nábytek, pergoly, přístřešky, lavice, městský mobiliář, palety, geodetické kolíky, dřevěné kazety na víno a keramiku, plotové dílce či kostelní lavice. Ve tkalcovské dílně handicapované naučí ručně tkané přehozy, předložky, koberečky, batohy, dětské batůžky, tašky, kapsičky, sedáky, ruční výšivky i s možností vyšití jména. Kdo chce pracovat venku, může se zapojit mezi farmáře, kteří pečují o údržbu veřejné i soukromé zeleně, zvládnou drobné opravy mobiliáře a údržbu dětských hřišť, úklidové práce nebo pomocné práce v živočišné výrobě. V současné době se starají o přibližně 12 ha parkových a zelených ploch v Týně nad Vltavou a okolí. 

Charita Veselí nad Moravou
Charita poskytuje svým klientům celou řadu služeb. Pečovatelská služba dopomáhá lidem, jejichž schopnosti zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy. Jde o zvládnutí předem dohodnutých úkonů, které by uživatelé této služby dělali sami, kdyby jim v tom nebránilo zdravotní znevýhodnění. Umožňuje lidem setrvat ve vlastním domácím prostředí a zachovat si svůj životní styl. Pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení nabízí Charita službu osobní asistence. Občanská poradna se zaměřuje na poskytování poradenství, které by uživateli přispělo k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu vyřešení jeho problému. Pomáhá například v oblasti sociálních dávek a pomoci, nemocenského a důchodového pojištění, pracovně-právní problematice, rodinných a mezilidských vztazích nebo i ochraně spotřebitele. 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.
Jistota poskytuje široké spektrum vzdělávacích možností pro žáky se zdravotním postižením. Jedná se o děti od mateřské školy až po střední školu s perspektivou budoucího životního uplatnění, se všemi stupni závažnosti zdravotního postižení (od intelektové normy až po těžké kombinované postižení). Vzdělávání je poskytováno kvalifikovanými speciálními pedagogy, kteří využívají nejnovější trendy práce s cílovou skupinou svých žáků, výuka probíhá ve spolupráci s logopedy, pediatry, neurology, ortopedy apod. Důraz je kladen i na zájmovou a mimoškolní činnost.
Letos škola oslaví 20 let své existence.  Zájem o umístění dětí ve škole byl v průběhu let velký a z původních 17 míst se kapacita školy rozrostla do dnešní podoby 70 míst. Docházka mnoha dětí je vázaná na školní automobil, bez kterého by neměly možnost školu vůbec navštěvovat. 

Ledovec
Tato nezisková organizace nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Jsou to především sociální služby, mezi které patří odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, chráněné bydlení a denní stacionář. Mezi další služby patří podporované vzdělávání, které obsahuje podporu studenta v dosažení studijních cílů před zahájením nebo v průběhu studia, podporu rodiny a blízkých, kteří představují přirozené zázemí studenta a v neposlední řadě i podporu pedagogů, kteří pracují se studenty s psychickými problémy nebo duševním onemocněním. Ledovec podporuje vznik a rozvoj sociálních firem, které vytvářejí prostor pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. 

Ostravská organizace vozíčkářů, o.s.
OOV pomáhá těžce tělesně postiženým spoluobčanům při jejich integraci do společnosti. Vytváří společenské klima a podmínky pro to, aby prožili svůj život smysluplně. Díky jejich iniciativě funguje v Ostravě od roku 1999 projekt ALDIO - alternativní doprava imobilních osob. Pomáhá klientům s transportem za prací, vzděláním, na instituce, do zdravotnických zařízení, k vlakovým spojům, za kulturou, sportem, na společenská setkání či za jinými aktivitami v rámci Ostravy i mimo ni.
Projekt Lhota zase řeší neznalost vozíčkářů i jinak zdravotně postižených o možnostech sportu a s tím související sportovní rehabilitací, poznání možností sportování při každém druhu postižení – rekreačně i na soutěžní úrovni. Skýtá možnost ubytování a vyzkoušení pobytu v ne zcela bezbariérových podmínkách, výměnu zkušeností, možnost jet se svými dětmi si zasportovat bez ohledu na zdravotní postižení. Projekt handicapované účastníky seznamuje s aktivní možností návratu do života a nabízí pozitivní pohled do budoucnosti. Ukázky sportovního vyžití i pro účastníky s minimální možností pohybu. Význam projektu je neocenitelný v oblasti sportovní rehabilitace - zvyšování fyzické kondice, posilování psychiky a elánu do života a možnosti kontaktu s lidmi.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR
Okresní organizace SPMP Třebíč se ve své činnosti zaměřuje na rodiny s postiženými dětmi, stejně jako na osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Hlavní náplní jejich práce jsou zejména volnočasové aktivity, mezi které patří např. organizace Klubu radosti, aneb S úsměvem jde všechno líp, který svou programovou náplní usiluje o všestranný rozvoj osobnosti handicapovaného člověka za pomoci různých terapeutických metod jako je např. canisterapie, muzikoterapie, ergoterapie a arteterapie. 
Osobám s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodinným příslušníkům, přátelům a dalším zájemcům poskytují základní i odborné sociální poradenství, kdy napomohou při řešení nepříznivé sociální situace, poskytnou informace o sociálních službách podle individuálních potřeb a o jiných formách pomoci (např. o dávkách sociální péče a pomoci v hmotné nouzi). Nabízejí také asistenci při zpracování žádostí, při jednání na úřadech apod.

Sportovní klub vozíčkářů Frýdek–Místek je dobrovolným občanským družením. Zpočátku se zabýval vytvářením podmínek pro výkonnostní a vrcholový basketbal, cyklistiku, lyžování a vodní lyžování. V současnosti se věnuje již jen rekreačnímu sportu a má za cíl přilákat co největší počet osob na vozíku a rodin se zdravotně postiženým dítětem k pohybu – pomocí rekreační cykloturistiky a k pohybu v přírodě. Od roku 2002 až do roku 2006 bylo vybudováno Centrum COMEBACK, které provozuje poradenství pro „nové“ vozíčkáře a rodinné příslušníky, pořádá vzdělávací kurzy, konzultace na přestavbu automobilů, servis vozíků, rekondiční masáže a v neposlední řadě právě alternativní dopravu. Hlavním cílem je zajištění komplexního řešení přepravy osob se zdravotním postižením na území Frýdecko-Místecka, tzv. od dveří - ke dveřím. Auto bylo předáno 9. března 2011.

Integrační centrum Zahrada
Integrační centrum Zahrada je denní stacionář, který vznikl v roce 1992 jako jedna z prvních alternativ ústavům sociální péče. Integrační centrum navštěvují děti s kombinovaným postižením, převážně s diagnózou DMO (různé formy, různé stupně mentální retardace, převážná část dětí má epilepsii) ve věku 6 – 26 let. Toto závažné postižení mentální i pohybové vyžaduje každodenní individuální pedagogickou a rehabilitační péči, která probíhá v rámci denního programu stacionáře a v nově založené chráněné dílně v Dolních Počernicích. Integrační centrum dále pořádá respitní pobyty pro rodiny klientů, výjezdy k moři a denní aktivizační akce. V současné době je ve stacionáři 36 dětí, kterým a nejen jim bude automobil sloužit.
Auto bylo předáno 16. září 2010

Oblastní charita pomáhá lidem, kteří jsou v nouzi, vyloučení a nepřijímaní společností. Těmto stavům se snaží také předcházet. Cílem činnosti charitních pracovníků je, aby každý člověk mohl s potřebnou pomocí dosáhnout svého osobního maxima a prožít život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma. Charita poskytuje nejen hmotnou pomoc, ale napomáhá i péči o duši. Dává lidem k dispozici prostor, čas a podporu svých středisek, kde jsou poskytovány služby sociálního poradenství, sociální péče, sociální prevence a dobrovolnictví.Místem působnosti je Kutnohorsko, Čáslavsko, Kolínsko a Poděbradsko.
Automobil byl předán v prosinci 2009.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kdo chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.
Předání auta proběhlo 5. května 2009.

ParaCENTRUM Fénix, Brno
ParaCENTRUM Fenix je ojedinělým zařízením svého druhu na Moravě. Svým klientům - vozíčkářům nabízí širokou škálu služeb. Občanské sdružení ParaCENTRUM Fenix z Brna je rekondiční, rekvalifikační, poradenské, sportovní a kulturně oddechové centrum pro lidi po úrazu páteře a míchy, kteří se pohybují na vozíku, a pro jejich blízké. Auto předané 8. července 2008 bude sloužit ke svážení klientů i ze vzdálenějšího okolí do Para CENTRA.
Občanské sdružení Cestou vůle, Strakonice
Sdružení vzniklo v roce 2001, jeho cílem je integrace mentálně postižených osob. Organizuje kulturní, společenské a sportovní akce, relaxačně poznávací pobyty. Nabízí poradenství, pomoc při řešení aktuálních problémů klienta a jeho rodiny. Členové sdružení ve spolupráci se školou zajišťují realizaci některých dlouhodobých záměrů formou projektů. Předání auta proběhlo 8. července 2008.
Sdružení „Piafa“ ve Vyškově
Tato organizace poskytuje již přes deset let zdravotně sociální služby pro postižené a znevýhodněné osoby, převážně děti a jejich rodiny. Denně dopravuje děti a mládež do výchovných a vzdělávacích zařízení ve Vyškově a okolních 15 kilometrech. Svoz je zajišťován za přítomnosti osobního asistenta, který dbá o bezpečnost dětí při jízdě a pomáhá s nastupováním a vystupováním. Kromě denního svozu auto vozí děti na canisterapii a hipoterapii a dále odborný terapeutický tým jezdí za klienty do speciálních zařízení pro osoby zdravotně postižené a seniory nebo do vzdělávacích zařízení za dětmi. Při rekondičních pobytech je vozidlo využíváno při přepravě klientů, terapeutů, zvířat a pomůcek; jedná se o víkendové a letní rekondiční pobyty. Vůz byl předán v únoru 2008.
Liga za práva vozíčkářů, o.s.
Základním posláním této organizace je začleňování osob se zdravotním postižením do většinové společnosti. Speciální osobní doprava imobilních osob umožňuje maximální integraci zdravotně postižených. Jde o dopravu individuálních klientů k lékaři, na rehabilitace, za nákupy, do lázní, na úřady, za kulturou a sportem. Vůz využívají i další organizace, např. Kontakt bB, a to při přepravě zdravotně postižených dětí na rehabilitační plavání nebo S.K. Hobit Brno – basketbalisté na vozíku, či Svaz postižených v ČR. Vůz slouží i jako alternativa často vytížených a bariérových vozů záchranné služby. Předání vozu proběhlo 14. června 2007 před hypermarketem Globus v Brně.
Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. ve Stochově
Škola Slunce vzdělává 118 žáků s více vadami (jde o děti s mentálním, tělesným, smyslovým a psychickým handicapem v různých kombinacích a stupních postižení). V rámci komplexní vzdělávací péče zajišťuje škola hipoterapii, relaxační plavání, návštěvy divadel a kulturních akcí, každodenní svozy a rozvozy žáků do školy a ze školy. Výuka probíhá na třech pracovištích; ve Stochově, Unhošti a v Kyšicích, kde je provozována integrovaná mateřská škola. Péče o handicapovaného jedince nekončí školní docházkou, ale pokračuje i v jeho dospělém a seniorském věku. Nový mikrobus bude mít víceúčelové využití, bude pomáhat nejen školním dětem, ale i dospělým a seniorům v Centru služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti. Automobil byl předán v květnu 2007.
Charita Olomouc
Poskytuje obyvatelům Olomouce službu PONIV – Přeprava Osob Na Invalidních Vozících. Uživatel této služby si objedná přepravu na dispečinku a v dohodnutý den a hodinu pro něj přijede speciálně upravený vůz. Tomu, kdo potřebuje pomoc, ji poskytne řidič a asistent v jedné osobě. Projekt PONIV je doplňkem MHD a umožňuje lidem s těžkým tělesným handicapem využívat dopravu podle jejich potřeb. Cestující takto dojíždějí ráno k lékaři, do školy či zaměstnání, odpoledne na nákupy a večer za přáteli či kulturou. PONIVu mohou využít také zdravotně handicapovaní návštěvníci města. O přepravní služby je obrovský zájem a získání dalšího bezbariérově upraveného vozidla je umožní ještě rozšířit. Automobil byl předán v listopadu 2006.
TyfloCentrum Zlín, o.p.s.
Vůz pro zlínské TyfloCentrum zajišťoval svoz klientů zejména při provozu denního centra, průvodcovské a asistenční služby, rekondičních pobytů, kulturních sportovních aktivit a také pro obsluhu našich detašovaných pracovišť v Kroměříži, Uherském Hradišti, Valašských Kloboukách a Valašském Meziříčí. Automobil byl také k dispozici Mateřské školce pro zrakově postižené děti ve Zlíně. Celkem bude automobil využívat 200 až 300 klientů ročně. Automobil byl předán v dubnu 2006. Tyflocentrum ve Zlíně z důvodu vážných finančních problémů funguje pouze v útlumovém režimu a auto již nesloužilo původním účelům. Bylo vráceno Kontu BARIÉRY a to jej předalo 

CENTRU PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Kraje Praha (CZP)
CZP je nestátní nezisková organizace. Od roku 1992 poskytuje prostřednictvím 5 pracovišť služby na území hl. m. Prahy, nejprve jako součást celorepublikového projektu a od roku 2002 jako samostatný právní subjekt. Od roku 2007 je CZP registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – základního a odborného sociálního poradenství, osobní asistence a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory. CZP provozuje půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a přepravu osob se zdravotním postižením a seniorů. Právě zde bude využito „auto z Globusu“. 
Občanské sdružení Borůvka, Borovany
poskytuje dlouhodobou a všestrannou pomoc dětem a mládeži se zdravotním postižením. Hlavní činností, kterou poskytuje, jsou týdenní respitní neboli odlehčovací pobyty pro těžce tělesně postižené děti. Cílem je odlehčit rodinám s postiženými dětmi, dát rodičům možnost načerpat nové síly do další péče, zachovat rodinu jako fungující celek, která zvládne péči o postižené dítě, které nebude potřeba natrvalo umístnit do ústavního zařízení mimo vlastní rodinu. Borůvka svoje služby poskytuje již od roku 1992 a působí v bezbariérově upravené školce v Borovanech. Celkem bude automobil využívat 190 až 200 klientů ročně.  Automobil byl předán v říjnu 2005.
Česká maltézská pomoc České Budějovice
Darované auto nahradí již nepoužitelné a neopravitelné auto z r. 1992. Denně sváží 32 dětí ze širokého okolí Českých Budějovic - jedná se o děti imobilní, nevidomé, s poruchami sluchu i mentálním postižením do několika specielních škol a zařízení v Českých Budějovicích. Jsou to: Dětské centrum ARPIDA, Škola nevidomých a slabozrakých, Škola pro neslyšící, ÚSP EMPATIE. Bez nového automobilu by řada dětí nemohla navštěvovat školu a řada lidí byla bez možnosti jakékoli komunikace s okolním světem. Automobil byl předán v lednu 2005.
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených ve Svitavách
Auto bude určeno pro dopravu handicapovaných dětí do školy, bude určeno i pro dospělé, žijící osaměle v malých vesnicích na Vysočině, kde je veřejně doprava velice omezena a pro tyto lidi zcela nedostupná. Sdružení navíc poskytuje osobní asistenci pro postižené dětí a dospělé.
Město Svitavy vyhlásilo soutěž na pojmenování aut, která vlastní - resp. bude vlastnit střed. soc. služeb "Zdravé děti pomáhají zdravotně postiženým“. Soutěže se zúčastnilo 52 dětí. Komise vybrala 2 návrhy, první auto, které už jezdí se jmenuje Šnek a druhé auto (které  od nás dostali) se bude jmenovat Helpíček. Doprava probíhá podle "jízdního řádu" a dopravovaní jsou na této službě absolutně závislí. Od začátku školního roku zatím první auto přepravilo 805 dětí (kromě dospělých). Automobil byl předán v lednu 2005.
Mezinárodní centrum UNIVERSIUM, o.p.s z Liberce
Auto bude sloužit k bezbariérové doplňkové přepravě a to dětí do škol, postižených k lékaři, do speciálních zdravotních zařízení, do lázní, na rehabilitaci, na úřady ale i za kulturou, zajišťuje i rozvoz obědů pro potřebné. Toto sdružení organizuje širokou škálu služeb pro zdravotně postižené i pro seniory. Zajímavé je také tím, že dává práci handicapovaným osobám, které si samy organizují dispečink těchto služeb. Má jeden automobil na leasing a za měsíc přepraví cca 1 800 osob. Automobil byl předán v lednu 2005.
Jasněnka Uničov z Olomoucka
Jasněnka je sdružení, které provozuje stejnojmenný stacionář pro 45 tělesně a mentálně postižených dětí, z nich 22 svážejí  z vesnic v širokém okolí. Denně absolvuje automobil dva okruhy svozu a bez této služby by nebylo možné děti do stacionáře dopravit. Ve stacionáři pro ně zajišťuje vzdělávání, rehabilitaci a stravování, kromě toho organizuje i pro dospělé pracovní terapii a příležitostné zaměstnání. Auta při svážení najedou denně 275 km, za měsíc tedy najedou 4 528 km. Dvě menší auta, která doposud sloužila, si pořizovali už jako ojetá a mají najeto 200 tis., resp. 250 tis. km.  Automobil byl předán v lednu 2005.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více