Menu
Hlavní stránka / Projekty / Ceny / Cena Josefa Vavrouška
Cenu  Josefa Vavrouška uděluje Nadace Partnerství, za významnou práci v oblasti ekologie a životního prostředí.

Cena Josefa Vavrouška byla zřízena Nadací Charty 77 v roce 1996 na počest předního českého ekologa, který tragicky zahynul v roce 1995. Cílem je ukázat na pozitivních příkladech, jak významnou roli může sehrát jednotlivec při ochraně životního prostředí či naplňování konceptu udržitelného rozvoje.

laureáti Ceny Josefa Vavrouška

Rok Laureát Oceněný počin
1996 Mikuláš Huba a Erazim Kohák První udělení ceny směřovalo záměrně do obou republik bývalé Československé federace v souladu s odkazem Josefa Vavrouška i s poznatkem, že ekologie nezná hranic.
1997 Eliška Nováková Nestorka české ekologie je jedním z mála současných ekologů, kteří mají skutečně vavrouškovsky široký záběr nejen ve formálním vzdělání ( je doktorka přírodních věd a zároveň respektovaným lesnickým odborníkem), zabývá se krajinnou i aplikovanou ekologií v nejširším záběru, ale např. i etologií hmyzu, lovné zvěře a drobných živočichů. Na rozdíl od mnoha teoretických vědců nevynechala jedinou příležitost, kdy by vehementní podpora její drobné osobnosti dámy české vědy mohla pomoci prosazení správného záměru.
1998 Hana Librová Získala ocenění za dlouhodobé zkoumání hodnotových předpokladů, které vedou k harmonickému soužití člověka s přírodou a k plnohodnotné lidské existenci, jež by nebyla žita na úkor přírody. Vrcholem tohoto úsilí bylo založení katedry a oboru Humanitní environmentalistika , v nichž Hana Librová šťastně propojila přírodovědnou a společenskovědní odbornost ve své pedagogické i praktické, zejména osvětové činnosti.
1999 Igor Míchal za odborně fundované a lidsky statečné celoživotní prosazování odpovědnějšího vztahu člověka k přírodě.
2000 L´ubica Trubíniová a Aleš Máchal Po zvážení Vavrouškova odkazu v širokém slova smyslu se porota rozhodla podruhé cenu opět symbolicky rozdělit mezi slovenského a českého laureáta. Porota je přesvědčena, že oba kandidáti dobře naplňují vavrouškovskou tradici na Slovensku i v českých zemích a posilují jejich přátelské vztahy nejen v oblasti životního prostředí.
2001 Jan Jeník Letos byla cena udělena exaktnímu vědci, univerzitnímu profesorovi. Jan Jeník publikoval řadu vědeckých prací v oboru krajinné ekologie a popularizoval otázky ekologie, zvláště pak v oboru ekosystémů. Systémový a ekosystémový přístup v řešení palčivých otázek životního prostředí je cesta, po které musí jít naše snaha o trvale udržitelný život.
2002 Ivan Rynda za dlouholetou práci při formulování, prosazování a propagaci udržitelného rozvoje v České republice. Porota oceňuje přínos Ivana Ryndy v oblasti výuky a výchovy k udržitelnému rozvoji, zejména pak založení studijního oboru Sociální ekologie a katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
2003 Svatomír Mlčoch za dlouhodobý a systematický přínos k rozvoji českého práva životního prostředí a za iniciaci a spoluzakladatelství Třeboňského inovačního centra zaměřeného na výjoj technologií a pro udržitelný rozvoj.
2004 Bohuslav Blažek
(in memoriam)
za celoživotní úsilí o řešení aktuálních společenských a environmentálních otázek, aktivní prosazování principů trvale udržitelného rozvoje, inovativní přístup při prosazování participace občanů na správě věcí veřejných a významný přínos k jejich zprostředkování širší veřejnosti
Hana a Jiří Kulichovi za cílevědomé a důsledné prosazování vzdělávání k udržitelnému rozvoji do pedagogické praxe na místní, regionální i celostátní úrovni, jakož i za vzácný soulad dlouholetého odborně a pedagogicky podloženého a současně lidsky cenného působení v environmentální výchově
2005 Jan Bouchal
(in memoriam)
za aktivní a cílevědomé prosazování principů udržitelné dopravy a zejména pak bezpečných podmínek pro cyklisty, za výrazné přispění k rozvoji občanských iniciativ, předcházení korupci a střetu zájmů ve veřejné politice, jakož i za poctivou novinářskou práci zaměřenou na otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje
Yvonna Gaillyová za výjimečné přispění k rozvoji ekologického poradenství v České republice a aktivní propagaci principů udržitelného rozvoje a udržitelné spotřeby v každodenním životě, jakož i jejich uvádění do praxe pomocí modelových projektů
2006 Karel Hudec
 
za osobní angažovanost v jihomoravské ochraně přírody, za stavění mostů mezi různými profesemi ve prospěch životního prostředí, za osvětovou činnost v médiích a za výrazný podíl na ekologické výchově mladé generace
Pavel Franc za obětavé prosazování práva, za popularizaci kauz občanů stojících proti úřadům či velkým společnostem, za osobní podíl na Deklaraci porozumění, která byla jako první v ČR přijata ještě před zahájením stavby továrny Hyundai v Nošovicích
2007 Miroslav Janík  za ochranu přírody v Bílých Karpatech a stmelování různých zájmových skupin pro ochranu přírodních a kulturních hodnot Valašska. Je iniciátorem vzniku ZO ČSOP Kosenka, která je všeobecně uznávanou organizací na Valašsku. Porota ocenila především jeho celoživotní přístup k ochraně přírody; otevřenost a ochotu naslouchat názorům jiných a nalézat nejpřijatelnější řešení problémů spojených s ochranou přírody, krajiny a šetrného místního rozvoje
Ivan Dejmal za za svůj celoživotní přínos k ochraně životního prostředí. Byl aktivním příslušníkem protikomunistické opozice a posléze jedním z prvních ministrů životního prostředí. Intenzivně se v ochraně životního prostředí angažoval i po skončení své vládní mise. Spolu s Josefem Vavrouškem založil Společnost pro trvale udržitelný život
2008 Miroslava Knotková za uskutečnění desítek komunálních projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie v obcích a úspory energie ve veřejných budovách
Antonín Buček za vytrvalou činnost v praktické ochraně přírody a krajiny, osvětovou činnost a zásluhy na obnově tradice pozemkových spolků a role neziskových organizací v ochraně přírody. Oceněn byl také za propracování teoretických základů územní ochrany přírody.
2009 Adri van Westerop (in memoriam), Raymond Aendekerk
a Vladimír Buřt
za dlouholetou, neúnavnou, motivující a inspirující spolupráci a podporu projektů na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice.
za důslednou obhajobu udržitelného rozvoje obcí a regionů proti privátním zájmům těžebních firem na těžbě uhlí spojené s likvidaci obcí a krajiny.
2010 Martin Říha za prosazování principů udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí v oblasti územního rozvoje 
 
2011 Martin Bursík
Pavel Šremer
za formulování a obhajování moderní politiky ochrany životního prostředí, prosazování energetických úspor a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice
za celoživotní práci v ochraně přírody a krajiny prosazování principů udržitelného rozvoje
2012 Ivana a Jan Jongepierovi za přínos v teoretickém a zejména praktickém managementu lučních ekosystémů s vysokou biodiverzitou a za mimořádnou a dlouhodobou popularizační práci v oblasti ekologické výchovy na území Bílých Karpat a v rámci celé České republiky

Od roku 2013 je Cena Josefa Vavrouška udělována Nadací Partnerství.
 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více